Besök av ständig sekreterare i Kungl. Akademien för de fria konsterna

Torsdag 16 mars träffade utredningen Susanna Slöör, ständig sekreterare i Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Några av de synpunkter som fördes fram vid mötet

  • Sett över en tjugoårsperiod har konstbegreppet vidgats väsentligt, med nya och genreöverskridande konstformer, men konstnärernas villkor har inte förbättrats och kakan av stöd krymper då fler ska dela.

 

  • Digitaliseringen har bland annat inneburit att det publika samtalet om konst flyttat från traditionella medier till specialtidskrifter på nätet.

 

  • Studenter på dagens konsthögskolor är dåligt förberedda för att kunna övergå i en etableringsfas efter studierna.

 

  • Privata konstgallerier är en viktig mellanhand som kan avlasta konstnärerna genom att till exempel förmedla samarbeten och överbrygga perioder mellan uppdrag. Förutsättningarna för dem att verka har försämrats markant.

 

  • Det nuvarande systemet med bidrag och stipendier till konstnärer, som beslutas av grupper av sakkunniga, skulle behöva kompletteras med flera och parallella beslutsvägar.

Under samtalet diskuterades också hur utredningen på bästa sätt ska inhämta synpunkter och sakkunskaper om utredningsuppdraget från de konstnärliga högskolorna.

Utgångspunkten för mötet var de frågor som vi ställer till alla intressenter.