Inspel från KLYS

Torsdagen den 9 februari träffade utredningen KLYS. KLYS är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främsta syfte är att samordna yrkesverksamma upphovspersoners och utövande konstnärers intressen när det gäller: upphovsrätt och yttrandefrihet, kultur- och mediepolitik, skatter, trygghetssystem, arbetsmarknad och näring samt skola och utbildning.

KLYS webbplats

Utgångspunkten för mötet var de frågor som vi ställer till alla intressenter. Efter mötet har KLYS även lämnat skriftliga och samordnade svar på frågorna.

Några av de synpunkter som KLYS förde fram vid mötet:

 • Konstnärspolitiska utredningen omfattar den ”smala” konstnärspolitiken i form av bidrag och stipendier inom kulturpolitiken, men inte annat som är viktigt för konstnärer i form av upphovsrätt, sociala trygghetssystem och skatter. Utredningen bör dock kunna peka på problem och brister inom dessa politikområden, som påverkar konstnärers verksamheter.

 

 • Sett till utvecklingen sedan 1990-talet finns det stora skillnader mellan olika konstområden; kulturpolitiken omfattar många satsningar på institutioner som inte primärt är inriktade på konstnärer; kulturarvet har fått kraftigt ökade anslag till skillnad från samtida konst och kultur; resurserna bör omfördelas och balansen återställas.

 

 • Digitaliseringen är överlag bra, då konstnärer lättare når ut bredare och internationellt också utan mellanhänder, men det har blivit svårare för konstnärer att ta betalt och behålla kontrollen över sina verk och hur de används – konstnärerna har ofta en svag förhandlingsposition; upphovsrätten bör ge starkare stöd åt konstnärerna vid förhandling av avtal.

 

 • KLYS har genom sitt regionala arbete i förhållande till kultursamverkansmodellen bidragit till att regionerna numera har en dialog med konstnärligt yrkesverksamma och utvecklar regional konstnärspolitik.

 

 • Nuvarande bidrags- och ersättningssystemen fungerar relativt bra; men det finns behov av betydande resurstillskott; det bör prövas om konstnärsstipendier ska vara sjukpennings- och pensionsgrundande i större utsträckning och/eller att göra stipendieperioden överhoppningsbar i sjukförsäkrings- och a-kassesystemet.

 

 • Centrumbildningarnas och de så kallade alliansmodellernas verksamheter bör få mer resurser och byggas ut. De bidrar till effektiv arbets- och uppdragsförmedling samt social och ekonomisk trygghet för yrkesverksamma inom många konstområden.

 

 • Arbetsförmedlingen Kultur fungerar i huvudsak väl, men det behövs större kunskap och professionalitet i förhållande till konstnärernas villkor även på Skattemyndigheten och Försäkringskassan.

Skriftliga svar och bilagor som KLYS lämnat till utredningen

Med på mötet var:

 • Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS,
 • Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS,
 • Susin Lindblom, förbundsdirektör, Dramatikerförbundet,
 • Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet
 • Martin Q Larsson, ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare,
 • Ann-Christin Nykvist och Göran Blomberg från Konstnärspolitiska utredningen.