Medskick från Myndigheten för kulturanalys

Den 6 april träffade utredningen Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys). Myndigheten har i uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. De har också i uppdrag att bistå regeringen med stöd och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken.

I vanlig ordning utgick samtalet från de frågor som utredningen ställer till samtliga intressenter. Några av de medskick vi fick från Kulturanalys var:

 • Förutom sin årliga bedömning av läget på kulturområdet i relation till de nationella kulturpolitiska målen, har myndigheten tagit fram flera rapporter som är relevanta för utredningen att ta del av.

 

 • I den senaste lägesbedömningen, Kulturanalys 2017, konstateras bl.a. ”att villkoren för de professionella konstnärerna och kulturinstitutionerna inte utvecklats på ett gynnsamt sätt”. Denna slutsats bygger enligt myndigheten på de analyser som bland annat gjorts av länsteatrarnas ekonomiska villkor.

 

 • Kulturanalys har undersökt utsattheten för hot, trakasserier och våld bland bildkonstnärer och författare ur ett demokratiperspektiv. Nyligen publicerade Konstnärsnämnden en kompletterande rapport som fokuserar på hot som ett arbetsmiljöproblem. Båda visar på betydande och allvarliga problem, både vad gäller omfattning och konsekvenser.

 

 • Kulturanalys analyser av Skapande skola-satsningen har inte kunnat påvisa att kommunerna minskat sina övriga insatser för kultur i skolan. Satsningen har primärt haft ett pedagogiskt syfte men har också gett arbetstillfällen till konstnärer.

 

 • Kulturanalys följer kontinuerligt arbetet och utvecklingen inom kultursamverkansmodellen. Trots att konstnärsfrågorna inte är en uttalad del av modellen går det att se ett större engagemang för konstnärspolitiska insatser i de kulturplaner som under senare år tagits fram av landsting och regioner.

 

 • Riksdagens näringsutskott har nyligen låtit genomföra en uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Tillväxtverket har fått ett nytt uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi att i samverkan med Kulturanalys, Statens kulturråd, Tillväxtanalys och Statistiska centralbyrån ta fram definitioner för och sammanställa relevant statistik som möjliggör en ekonomisk analys av utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna i Sverige.

 

 • I höst presenterar Kulturanalys en nordisk studie – Kultur av vem? – som jämför personalsammansättningen vid de statliga och regionala kulturinstitutionerna mellan 2000-2015. Studien är en uppföljning och breddning av myndighetens tidigare undersökning av mångfald i den svenska kultursektorn, som sammanställdes 2015.

Samtliga rapporter går att hitta på myndighetens webbplats

Med på mötet var:

 • Klara Tomson, stf myndighetschef och utredare
 • Erik Peurell, utredare Kulturanalys Norden
 • Katharina Tollin, utredare
 • Emma Bergmark, utredare, statistikansvarig, och
 • samtliga medarbetare i Konstnärspolitiska utredningen.